REALIZACJE

EVENTY SOKOWY • IMPREZY • WYDARZENIA SOKOWE

Poznaj zakres naszych usług.

NAPISZ DO NAS

Bezpłatnie wycenimy event sokowy, catering sokowy na Twoją imprezę.
[recaptcha]


Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nego po­wy­żej ad­resu e-mail przez Owocni Spółdzielnię Socjalną z sie­dzibą w Głownie (95-015), przy ulicy Sikorskiego 45/49, pod nu­me­rem 15/15 w ce­lach mar­ke­tin­go­wych, w tym rów­nież w celu mar­ke­tingu bez­po­śred­niego.

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie drogą elek­tro­niczną, na po­dany po­wy­żej ad­res e-mail, in­for­ma­cji han­dlo­wych wy­sy­ła­nych przez Owocni Spółdzielnię Socjalną z sie­dzibą w Głownie (95-015), przy ulicy Sikorskiego 45/49, pod nu­me­rem 15/15, w imie­niu wła­snym oraz na zle­ce­nie in­nych osób.