KONTAKT

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, które skupia się na realizowaniu dobrych rzeczy i inicjatyw w sferze komercyjnej i społecznej.

Wytwarzamy soki i napoje na indywidualne zamówienie klienta oraz organizujemy aktywne pijalnie soków podczas wydarzeń i imprez. Formujemy zalążki lokalnej ekonomii społecznej.

Kontakt

Siedziba

OWOCNI Spółdzielnia Socjalna
ul. Sikorskiego 45/49 lok.15
95-015 Głowno

Dane Spółdzielni

NIP: 733-13-47-480, REGON 101617426
Numer rachunku bankowego: 33150019821219800307290000

Napisz do nas

Bezpłatnie wycenimy catering sokowy na Twoją imprezę.

Wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie po­da­nego po­wy­żej ad­resu e-mail przez Owocni Spółdzielnię Socjalną z sie­dzibą w Głownie (95-015), przy ulicy Sikorskiego 45/49, pod nu­me­rem 15/15 w ce­lach mar­ke­tin­go­wych, w tym rów­nież w celu mar­ke­tingu bez­po­śred­niego.

Wyrażam zgodę na otrzy­my­wa­nie drogą elek­tro­niczną, na po­dany po­wy­żej ad­res e-mail, in­for­ma­cji han­dlo­wych wy­sy­ła­nych przez Owocni Spółdzielnię Socjalną z sie­dzibą w Głownie (95-015), przy ulicy Sikorskiego 45/49, pod nu­me­rem 15/15, w imie­niu wła­snym oraz na zle­ce­nie in­nych osób.